CÔNG TY THẢO KIM NGÂN: QUY ĐỊNH VỀ LỆNH VẬN CHUYỂN

Những hoạt động kinh doanh về vận tải, bộ phận quản lý điều hành cần nắm quy định theo Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT về lệnh vận chuyển. Đó là:

– Lệnh vận chuyển do doanh nghiệp, hợp tác xã tự in theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT. Ngoài những nội dung bắt buộc quy định tại Phụ lục 6, doanh nghiệp, hợp tác xã được bổ sung những nội dung khác để phục vụ công tác quản lý của đơn vị.

– Doanh nghiệp, hợp tác xã có trách nhiệm quản lý, cấp và kiểm tra việc sử dụng Lệnh vận chuyển; lưu trữ Lệnh vận chuyển đã thực hiện trong thời gian tối thiểu 03 năm.

– Bến xe khách có trách nhiệm cập nhật vào phần mềm quản lý bến xe toàn quốc thông tin về lệnh vận chuyển đã được đóng dấu xác nhận.

Trầm Vĩ Hào

(Trích luật)

Đánh giá post