CÔNG TY THẢO KIM NGÂN: CÔNG TÁC TỐ TỤNG VÀ CÁC CÔNG TÁC KHÁC…

Trong các khoản 10, 11, 12 và 13 của Điều 13 trong Quyết định 1332/QĐ-BGTVT năm 2022, các hoạt động và trách nhiệm của Vụ Pháp chế thuộc Bộ Giao thông vận tải được đề cập như sau:

Về tham gia tố tụng và các công việc khác:

  1. a) Vụ Pháp chế đóng vai trò chủ trì và hợp tác với các cơ quan, đơn vị khác trong quá trình tham gia tố tụng liên quan đến các nhiệm vụ và chức năng của Vụ;
  2. b) Hợp tác với các cơ quan, đơn vị trong tố tụng cho các nội dung được Bộ trưởng phân công;
  3. c) Góp ý về việc xử lý các vấn đề quản lý của Bộ và tham gia ý kiến với các quyết định và văn bản điều hành quan trọng theo sự phân công của Bộ trưởng;
  4. d) Phối hợp hỗ trợ các cơ quan, đơn vị giải quyết tranh chấp liên quan đến pháp luật giao thông vận tải theo sự phân công của Bộ trưởng; đ) Hợp tác với các cơ quan, đơn vị trong việc đàm phán và góp ý về luật áp dụng, hình thức và thể thức của các hợp đồng do Bộ trưởng phân công.

Tham gia vào việc lập kế hoạch và phân bổ ngân sách cho công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền và giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan.

Chủ trì hoặc tham gia vào quá trình soạn thảo, đàm phán và ký kết các điều ước, thỏa thuận quốc tế liên quan đến giao thông vận tải, cũng như triển khai thực hiện các cam kết theo sự phân công của Bộ trưởng.

Đảm nhận và thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao phó.

Nhiệm vụ của Vụ Pháp chế BGTVT trong công tác xây dựng pháp luật

Dựa theo khoản 1 của Điều 13 trong Quyết định 1332/QĐ-BGTVT năm 2022, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Pháp chế Bộ Giao thông vận tải trong việc xây dựng pháp luật được mô tả như sau:

Công tác xây dựng pháp luật:

  • – Dẫn đầu trong việc xây dựng và đề xuất chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, sau đó trình lên Bộ trưởng hoặc Chính phủ để quyết định; theo dõi, tổng hợp, kiểm tra và báo cáo tiến độ thực hiện chương trình.
  • – Đảm nhiệm vai trò chủ chốt trong việc tổ chức xây dựng dự án luật và pháp lệnh liên quan đến giao thông vận tải, theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
  • Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải để trình Bộ trưởng ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo phân công của Bộ trưởng.
  • – Chủ trì công tác tham mưu cho Bộ trưởng trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về công bố vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải, tuyến hoa tiêu hàng hải; đồng thời tổ chức thực hiện những quy định này.
  • – Tham gia vào việc xây dựng cơ chế và chính sách quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, hoạt động vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải, vận tải đa phương thức, vận tải hành khách công cộng và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
  • Đánh giá và thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ soạn thảo trước khi trình Bộ trưởng ký kết, gia nhập hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đóng góp ý kiến về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan quản lý nhà nước khác soạn thảo khi được Bộ yêu cầu.

TRẦM VĨ HÀO

(Trích luật)

Đánh giá post