CÔNG TY THẢO KIM NGÂN (bài 3): QUY ĐỊNH VỀ VỤ PHÁP CHẾ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Quy định về vụ pháp chế Bộ Giao thông vận tải như:

-Chức năng của Vụ pháp chế Bộ giao thông vận tải

-Công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Vụ Pháp chế BGTVT

-Công tác tham gia tố tụng và các công tác khác của Vụ Pháp chế thuộc BGTVT

Nhiệm vụ của Vụ Pháp chế BGTVT trong công tác xây dựng pháp luật.

Trong bối cảnh hiện đại, sự phát triển của hệ thống giao thông vận tải đóng một vai trò quan trọng trong sự tiến bộ của một quốc gia. Vụ Pháp chế thuộc Bộ Giao thông Vận tải, theo Quyết định 1332/QĐ-BGTVT năm 2022, đóng vai trò không thể thiếu trong việc hình thành và thực thi các quy định pháp luật liên quan đến ngành giao thông vận tải.

Chức năng của Vụ pháp chế Bộ Giao thông vận tải

Căn cứ theo Điều 12 của Quyết định 1332/QĐ-BGTVT năm 2022, Vụ Pháp chế thuộc Bộ Giao thông vận tải đóng vai trò là cơ quan tư vấn giúp Bộ trưởng quản lý hoạt động của Nhà nước thông qua luật pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải. Công việc của Vụ Pháp chế bao gồm:

 • Xây dựng pháp luật;
 • Rà soát và hệ thống hóa các văn bản pháp quy;
 • Kiểm tra và xử lý các văn bản pháp quy;
 • Tuyên truyền và giáo dục pháp luật;
 • Giám sát việc thực thi pháp luật và kiểm tra việc áp dụng pháp luật, cùng với việc bồi thường của nhà nước trong ngành giao thông vận tải;
 • Pháp điển hóa các văn bản pháp quy và cung cấp hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trong ngành giao thông vận tải.

Theo điểm b của khoản 1 Điều 5 trong cùng Quyết định 1332/QĐ-BGTVT năm 2022, Vụ Pháp chế Bộ Giao thông vận tải hoạt động theo chế độ kết hợp giữa Thủ trưởng và chuyên viên. Trong lĩnh vực này, có thể giao nhiệm vụ cho một nhóm công chức, trong đó phải chỉ định một công chức chính để chịu trách nhiệm.

Quy định về vụ pháp chế bộ giao thông vận tải

Công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Vụ Pháp chế BGTVT

Trong các khoản 6, 7, 8 và 9 của Điều 13 trong Quyết định 1332/QĐ-BGTVT năm 2022, các quy định liên quan đến hoạt động của Vụ Pháp chế thuộc Bộ Giao thông vận tải được mô tả như sau:

 1. Đối với việc theo dõi và thực thi pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính:
 2. a) Vụ Pháp chế đảm nhiệm vai trò chủ đạo trong việc theo dõi tình hình thực thi các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ;
 3. b) Vụ Pháp chế cũng chủ trì việc kiểm tra thực hiện pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong các ngành và lĩnh vực do Bộ quản lý.
 4. Vụ Pháp chế là đơn vị trung tâm trong việc tổ chức và triển khai hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, theo trách nhiệm được giao bởi Bộ.
 5. Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì hoặc hợp tác với các đơn vị liên quan để hỗ trợ Bộ trưởng trong việc quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải.

9. Vụ Pháp chế đóng vai trò hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các tổ chức pháp chế tại các Cục và cơ quan thuộc Bộ cũng như các doanh nghiệp nhà nước mà Bộ đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước. Nhiệm vụ này bao gồm việc rà soát và đánh giá nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, người làm công tác pháp chế tại các cơ quan và đơn vị thuộc Bộ, đề xuất nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho họ, cũng như báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế thuộc Bộ và các đơn vị trực thuộc.

TRẦM VĨ HÀO

(Trích luật)

Đánh giá post